Nieuw: boekrecensies over Yijing & Management

Waarom een aparte rubriek met Yijing recensies voor het management?

De wereldwijde conjuncturele en morele crisis die in 2008 is ingezet onderscheidt zich van voorgaande. Het besef dat er zich fundamentele veranderingen beginnen te manifesteren groeit. In het Westen komt een einde aan het tijdperk dat op de Verlichting, het dualistisch denken en de Industriële Revolutie, gezamenlijk culminerend in het Kapitalisme, gebaseerd is. Stervensprocessen kosten tijd en vergen begeleiding.
De Yijing is ervoor gepredestineerd om in deze begeleiding een haar passende rol te spelen.
Vanuit de kennis waardoor veranderingen ontstaan, binnen welke context de huidige tijd en problematiek gezien moet worden en welke houding het beste antwoord op de probleem-stelling geeft, vormt de Yijing zowel als wijsheidsboek als orakelboek een krachtig hulpmiddel. In het besluitvormingsproces waarmee ieder management geconfronteerd wordt kan de universele en tijdonafhankelijke wijsheid van de Yijing een belangrijke bijdrage leveren in de beeldvorming en meningsvorming. Zij kan daarbij ook als “neutrale” instantie het proces waarin meerdere mensen tot een beslissing moeten komen ondersteunen door de invloed van het ego van de deelnemers te beperken. Alleen al daardoor kunnen betere besluiten ontstaan.
Wat zou het mooi zijn als leiders en managers zich als “noble man” zouden gaan gedragen.

Velen zullen vanuit de onzekerheid van de huidige situatie met nog meer kracht “beproefde methoden” toepassen en minder voor een andere aanpak openstaan. Het systeem waarin leiders op basis van macht opereren -en niet op basis van gezag- komt krakend tot stilstand. Voor dat soort leiders zal persoonlijke raadpleging van zo’n oud boek, “uit een tijd waarin de moderne problematiek nog ongekend was”, niet snel aan de orde zijn. De recensies zullen dan ook niet aan deze leiders en managers geadresseerd worden.
In termen van Spiral Dynamics (Beck en Cowan) en Management Drives (Graves) zijn het eerder de leiders en managers die richting turkoois (holistisch denkend) gaan en daarnaast een herkenbare gele (inspirator), maar ook een duidelijk oranje (ondernemer) component hebben.
Deze rekenen het ook tot hun taak om die omstandigheden in de organisatie te scheppen waarin de individuele capaciteiten van medewerkers optimaal tot het gezamenlijk resultaat kunnen bijdragen. Zij kunnen zich voorstellen dat organisaties en bedrijven altijd onderdeel van een groter systeem uitmaken en daar een wisselwerking mee ondergaan.
Dit soort leiders en managers kunnen voor de Yijing openstaan of maken er al gebruik van.

De Yijing wijsheid is van alle tijden en haar symbooltaal maakt de interpretatie naar ieder tijdsbestek mogelijk. Symbolen maken het onzichtbare zichtbaar en het onzegbare zegbaar. Bovenal biedt zij een dialoog, zonder pretenties, de naakte waarheid biedend. Diplomatieke verhulling en verborgen agenda’s zijn haar niet bekend. Daarmee biedt zij ook een heel efficiënt middel om tot inzicht te komen. Met name in die gevallen waar de beschikbaar gestelde informatie niet met de eigen intuïtie harmonieert. Beslissingen moeten vaak al genomen worden voordat ALLE relevante informatie beschikbaar is; de cijfermatige informatie is daardoor vaak het enige/belangrijkste sturingselement.
Juist voor leiders en managers kan de Yijing een uitermate waardevolle aanvulling van de toolbox betekenen. Dat dit ook tot verdere persoonlijke verrijking bijdraagt is een gunstig bijkomend verschijnsel.

Wat mag u van deze recensies van Yijing Management boeken verwachten?
De recensent is als ondernemer en manager vertrouwd met het gebruik van de Yijing voor de beeldvorming bij lastige besluitvormingsprocessen. De vraag die bij de beoordeling van het desbetreffende boek voortdurend op de achtergrond meespeelt is met name of de lezer ertoe uitgenodigd wordt om de Yijing als zodanig waardevol te zien dat de behoefte ontstaat om deze toe te passen. Daarop volgt direct een beoordeling van de mate waarin de gebruiker een duidelijk antwoord op diens vraag zal mogen verwachten.
Alhoewel naar objectiviteit gestreefd wordt, zal ongetwijfeld de persoonlijke voorkeur (gebaseerd op de eigen zienswijze en ervaring) in de beoordeling meespelen.
De bespreking zal u een beeld geven van hetgeen u van het boek mag verwachten. Een persoonlijk advies over de bruikbaarheid is aan onderstaande criteria getoetst, maar u kunt daar zelf vanzelfsprekend een heel ander beeld van hebben. Persoonlijk belang zal in elk geval geen invloed uitoefenen.

Welke specifieke eisen kunnen aan een Yijing Management boek worden gesteld?
Een belangrijke eis voor het specifieke gebruik in de zakelijke context is een eenvoudige praktische toepasbaarheid. Ook zonder veel voorkennis van het Chinese culturele erfgoed en het filosofische gedachtegoed over de perfecte inrichting van de maatschappij moet de tekst begrijpelijk zijn en toegankelijkheid worden geboden tot de diepere betekenislagen. Daarbij worden drie werelden bij elkaar gebracht: 1) die van de Yijing en het Chinese culturele denken, 2) het Westerse denken en 3) de zakelijke context.
De diverse management boeken staan voor de lastige taak deze bruggen te slaan.  Naast het criterium van eenvoudige toepasbaarheid zal ook aan de kwaliteit van de Yijing zelf aandacht moeten worden besteed.

Welke boeken worden behandeld?
De recensies zullen –in principe maandelijks- boeken behandelen die specifiek voor het gebruik door leiders en managers zijn geschreven en die ondermeer aan bovenstaande criteria worden getoetst. De reeks wordt geopend met het onlangs geschreven boek “I Ching Management: Mastering Chinese Business Wisdom” van Dr. Joseph Wong (maart 2009).
In de planning voor de komende maanden staan vervolgens:
-    Business I Ching, Michael Colmer (1987/1996)
-    Intuïtief management en Yijing, Guy Damian-Knight (1998, vert. Jaap Voigt)
-    Management Yijing, Karen Hamaker-Zondag (1998)
-    I Ching voor Managers, Jacques van der Logt (1998)
-    Chinese leadership, Mun Kin Chok (2006)
Mocht u suggesties hebben voor gewenste recensies, dan kunt u dit aan ons laten weten.
U bent ook van harte uitgenodigd om al dan niet publiekelijk over de recensie tot een dialoog te komen.


Over de recensent Marcel Dierselhuis
Met een werktuigbouwkundige en bedrijfskundige opleiding en uitgebreide ervaring als ondernemer, interim manager en consultant op het gebied van micro- en nanotechnologie, is hij tot goede analyses in een bedrijfsmatige context in staat. Van jongs af aan heeft hij zich daarnaast intensief bezig gehouden met filosofie, psychologie en wereldbeschouwingen. Hij voelt zich het meest verwant met het Taoïsme.
Vanaf eind jaren ‘70 is hij een fervent gebruiker van de Yijing, ook in de zakelijke context. Sinds medio 2009 stelt hij zijn talent, expertise en enthousiasme als Yijing Management™ ter beschikking aan het topmanagement van organisaties en bedrijven om met name de beeldvorming en meningsvorming bij besluitvormingsprocessen te onderbouwen.

Voor informatie: marcel@yijingbusinessacademy.nl

Bookmark the permalink.

Geef een reactie/Leave a comment